Agama Islam

Dzikir dan Doa Setelah Sholat Fardhu 5 Waktu Beserta Artinya!

Doa Setelah Sholat Fardhu
Written by Yufi Cantika

Doa Setelah Sholat Fardhu – Sholat fardhu lima waktu adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam keadaan apa pun, kapan saja dan di mana saja. Namun, seorang muslim yang mengalami keadaan tertentu seperti sakit diberikan keringanan dalam melakukan sholat fardhu.

Contohnya apabila ada seseorang yang sakit dan tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardhu dalam keadaan duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka diperbolehkan untuk tertidur, apabila tidak bisa sama sekali, maka diperbolehkan melaksanakan sholat dengan isyarat.

Ketika mendirikan sholat fardhu, ada beberapa amalan sunah yang dianjurkan untuk dilakukan dalam agama Islam. Di antara ialah membaca doa sebelum dan sesudah sholat fardhu. Doa-doa ini dapat mengabulkan hajat seseorang, menyempurnakan ibadah dan memiliki keutamaan lainnya.

Dalil yang Menganjurkan Membaca Dzikir Setelah Sholat

Doa Setelah Sholat Fardhu

pexels.com

Meskipun berdzikir dan berdoa setelah sholat fardhu lima waktu hukumnya tidak wajib, akan tetapi sebaiknya seorang muslim tidak langsung meninggalkan tempat dan pergi setelah sholat. Sunnah untuk berdzikir dan berdoa ini, telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 103.

Artinya: Maka jika kamu telah menyelesaikan sholat mu, berdzikirlah pada Allah SWT di waktu berdiri, waktu duduk serta di waktu berbaring. Lalu jika kamu telah merasakan aman, maka dirikanlah sholat tersebut sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan oleh waktunya atas orang-orang yang beriman.

Allah juga berfirman dalam surat Al Jumuah ayat 10, berikut ayatnya.

Artinya: Jika telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah serta berdzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Sebab, dengan berdzikir selepas sholat, dzikir tersebut akan menjadi penambal dari kekurangan yang ada dalam sholat yang Grameds laksanakan sebelumnya. Demikian pula dengan berdzikir, dengan dzikir, maka seseorang telah menyambung ibadahnya dengan ibadah yang lain, sehingga seorang muslim tidak akan merasa cukup hanya dengan ibadah sholat saja.

Dalam berdzikir setelah selesai sholat, hendaknya seorang muslim mengikuti tuntutan dari Nabi Muhammad SAW dan melafalkan dzikir yang diajarkan oleh Nabi.

Bacaan Dzikir Setelah Sholat

Doa Setelah Sholat Fardhu

pexels.com

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dzikir sebaiknya dibaca sesuai dengan tuntutan dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar dzikir yang dibaca dapat menyempurnakan ibadah sholat yang sebelumnya dilaksanakan dan juga menambah pahala. Berikut beberapa dzikir setelah sholat yang bisa Grameds baca.

1. Membaca istighfar sebanyak 3 kali

Dari Tsauban ra, Nabi Muhammad SAW bersabda,

Artinya: Biasanya Rasulullah SAW jika selesai sholat, beliau (membaca) istighfar sebanyak 3 kali kemudian membaca doa: Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroom.

(Ya Allah Engkau lah as salam serta keselamatan hanyalah dari Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki seluruh keagungan serta kemuliaan.(HR. Muslim no 591)).

2. Membaca tahlil

Dari Al Mughirah bin Syu’bah ra, dia berkata,

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: aku mendengar Nabi SAW setelah selesai sholat beliau berdoa: laa ilaha illallooh wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Alloohumma laa maani’a lima a’thoyta wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu

(Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi Nya. segala pujian serta kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberikan apa yang Engkau cegah. Tidak berguna harta kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Dari Engkau lah seluruh kekayaan dan kemuliaan.) (HR. Bukhari no 6615, Muslim no 593).

3. Membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebanyak 100 kali

Setelah selesai membaca dua bentuk dzikir di atas, maka selanjutnya Grameds bisa membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah selesai sholat. Bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ada empat bentuk yang shahih dari Nabi SAW. Berikut penjelasannya.

  • Tasbih dibaca sebanyak 33 kali, tahmid dibaca sebanyak 33 kali, takbir dibaca sebanyak 33 kali, tahlil dibaca satu kali. Sehingga total membaca dzikir 100 kali. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits riwayat Muslim.

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: Barang siapa yang berdzikir usai selesai sholat dengan dzikir berikut: Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar (33 x). Laa ilaha illallah wahda, laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir

(Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar (33 kali). Tiada illah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu bagi Nya. Semua kerajaan serta pujaan adalah milik Allah. Dia lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya.)

Maka akan diampuni seluruh kesalahannya, meskipun sebanyak buih di lautan. (HR. Muslim no 597).

  • Tasbih dibaca sebanyak 33 kali, tahmid dibaca sebanyak 33 kali, takbir dibaca sebanyak 34 kali, sehingga total membaca dzikir sebanyak 100 kali. Dzikir ini sesuai dengan sebuah hadits riwayat Muslim. Berikut bunyi haditsnya.

Dari Ka’ab bin Ujrah ra, dari Nabi SAW:

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: Dzikir-dzikir yang tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya setelah selesai sholat wajib yaitu adalah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali dan takbir sebanyak 33 kali. (HR. Muslim no 596)

  • Tasbih dibaca sebanyak 25 kali, tahmid dibaca sebanyak 25 kali, takbir dibaca sebanyak 25 kali, tahlil dibaca sebanyak 25 kali, sehingga total membaca dzikir sebanyak 100 kali.

Sesuai dengan riwayat dari Zaid bin Tsabit ra, beliau berkata:

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: Mereka para sahabat diperintahkan untuk melakukan tasbih setelah selesai sholat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali. Kemudian seorang laki-laki dari Anshar bermimpi dan kemudian dikatakan padanya: Apakah Rasulullah SAW telah memerintahkan kalian untuk bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 34 kali? Kemudian ia menjawab: benar, orang yang ada di dalam mimpi kemudian mengatakan: Jadikanlah semua itu 25 kali saja lalu tambahkan tahlil. Ketika ia bangun pada pagi hari, laki-laki Anshar ini menemui Nabi SAW dan menceritakan mimpinya. Nabi SAW kemudian bersabda, hendaknya kalian jadikan seperti demikian. (HR. An Nasai no 1350, dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih An Nasai.)

  • Tasbih dibaca sebanyak 10 kali, tahmid sebanyak 10 kali, takbir sebanyak 10 kali. Maka total dzikir sebanyak 30 kali. Berikut hadits yang menjelaskan bacaan dzikir tersebut.

Dari Abdullah bin Amr ra, Nabi SAW bersabda:

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: Ada dua perbuatan yang apabila dijaga oleh seseorang hamba muslim, maka pasti ia akan masuk surga. Kedua perbuatan tersebut mudah, akan tetapi sedikit yang mengamalkannya. Yaitu pertama, bertasbih di setiap selesai menunaikan sholat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Maka itulah 150 kali dzikir di lisan dalam sholat lima waktu. Akan tetapi, timbangan di mizan seperti 1500 kali. Dan kedua bertakbir sebanyak 34 kali ketika akan tidur, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertasbih sebanyak 33 kali. Maka itulah 100 kali dzikir di lisan, akan tetapi 1000 kali pada timbangan mizan. (HR. Abu Daud no 5065, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Doa Setelah Sholat Fardhu

Doa Setelah Sholat Fardhu

pexels.com

Setelah membaca dzikir sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW, sebaiknya Grameds tidak langsung beranjak dari duduk dan melanjutkan dengan membaca doa. Dengan berdoa setelah selesai sholat, maka keinginan atau hajat seseorang pun akan mudah dikabulkan. Berikut beberapa doa setelah sholat fardhu yang bisa Grameds baca.

1. Membaca doa Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu”

Seperti riwayat Abdullah bin Zubair ra, sebagai berikut:

Doa Setelah Sholat FardhuArtinya: biasanya Abdullah bin Zubair di ujung sholatnya, ketika ia selesai salam beliau akan membaca: laa ilaha illalloohu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Laa haula wa laa quwwata illa billaah. Laa ilaha illallooh wa laa na’budu illa iyyaah. Lahun ni’matu wa lahul fadhlu wa lahuts tsanaa-ul hasanu. Laa ilaha illallooh mukhlishiina lahud diin wa lau karihal kaafiruun

(tidak ada Illah yang berhak untuk disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi Nya. segala pujian dan kerajaan adalah miliki Allah semata. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada daya serta updaya kecuali dengan adanya pertolongan Allah. Tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada Nya. seluruh nikmat, anugerah dan pujian yang baik adalah milik Allah. Tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah dengan memurnikan ibadah hanya pada Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. (HR. Muslim no 594)

2. Membaca ayat kursi

Seperti yang ketahui bahwa ayat kursi memiliki banyak keutamaan. Oleh sebab itu, ayat kursi juga dianjurkan untuk dibaca setelah selesai melaksanakan sholat fardhu. Seperti hadits dari Abu Umamah Al Bahili ra, Nabi SAW pernah bersabda:

Artinya: Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai melaksanakan sholat wajib, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian. (HR. An Nasai no 9928, Ath Thabrani no 7532, dishahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no 6464)

3. Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas

Dalam hadits dari Uqbah bin Amir ra, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan ku untuk membaca surat al mu’awwidzar (an naas, al falaq, al ikhlas) pada penghujung setiap sholat. (HR. Abu Daud no 1523, dishahihkan oleh Al Albani dalam shahih Abu Daud)

4. Membaca doa Allahumma inni as aluka ilman naafian

Dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah ra, dia berkata: Biasanya Rasulullah SAW jika sholat subuh ketika salam beliau akan membaca: alloohumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon thoyyiban, wa ‘amalan mutaqobbalan (Ya Allah sesungguhnya aku mohon pada Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.) (HR. Ibnu Majah no 762, dishahihkan Al Albani dalam Shahi Ibni Majah).

Itulah beberapa kumpulan dzikir dan doa setelah sholat fardhu yang bisa Grameds ikuti dan baca setelah melaksanakan sholat wajib lima waktu. Apabila Grameds tertarik untuk mengetahui serta membaca doa-doa setelah sholat yang lainnya, maka Grameds bisa membaca buku kumpulan doa yang tersedia di gramedia.com.

Sebagai #SahabatTanpaBatas, tentu saja menyediakan beragam buku, termasuk buku-buku kumpulan doa untuk Grameds. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Jadi tunggu apa lagi? Segera beli dan baca bukunya sekarang juga!

Penulis: Khansa

BACA JUGA:

About the author

Yufi Cantika

Saya Yufi Cantika Sukma Ilahiah dan biasa dipanggil dengan nama Yufi. Saya senang menulis karena dengan menulis wawasan saya bertambah. Saya suka dengan tema agama Islam dan juga quotes.

Kontak media sosial Linkedin Yufi Cantika